Onze Diensten

Thuiszorg Emanuel biedt verscheidene thuiszorgdiensten aan.

Liefde voor de zorg

Thuiszorg Emanuel heeft als doelstelling het leveren van gekwalificeerde zorg, die afgestemd is op uw zorgbehoefte en persoonlijke wensen. U bepaalt zelf welke vorm van zorg u bij ons inkoopt. Op basis daarvan wordt een persoonlijk zorgpakket voor u samengesteld.
Nurse Talking To Senior Man In Residential Care Home

Bekijk ons aanbod

Thuiszorg Emanuel biedt deskundige thuiszorg op maat. Onze wijkteams werken kleinschalig en persoonlijk, zodat u als cliënt steeds vertrouwde gezichten ziet. Bekijk hieronder het volledige overzicht van onze thuiszorg diensten.
01. Begeleiding
Thuiszorg Emanuel biedt begeleiding en ondersteuning aan:
- Gezinnen met een gehandicapt lid.
- Mensen met psychosociale problemen.
- Mensen met een verslaving en/of psychische ziekte.
02. Persoonlijke verzorging
Wij bieden hulp aan bij dagelijkse handelingen. Denk hierbij aan:
- Bij het opstaan.
- Steunkousen aan/uit.
- Wassen/douchen.
- Aan- en uitkleden.
- Naar bed gaan.

Dit is op afgesproken tijden mogelijk.
03. Verpleging
De verpleegkundige van Thuiszorg Emanuel zijn opgeleid om u te verplegen bij:
- Pijnbestrijding.
- Wondverzorging.
- Behandeling met een infuus.
- Verwisselen van een katheter.
- En meer.

Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.
Closeup of a caring volunteer working in a retirement home holdi
Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Wij nemen alleen cliënten aan op basis van een PGB.
Hoe kan ik deze zorg aanvragen?
Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Wij nemen alleen clienten aan op basis van een PGB.
Eigen bijdrage
Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. (Bijna) altijd betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl. Of bel 0800 – 0087.
Subsidieregelingen
Het CIZ indiceert ook voor twee subsidieregelingen onder de Wlz. Het gaat om de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de subsidieregeling ADL-assistentie. Een zorgaanbieder doet meestal de aanvraag voor deze zorg.
Andere zorgwetten
Het kan zijn dat uw gewenste zorg niet vanuit de wlz, maar vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning (wmo), zorgverzekeringswet (zvw) en jeugdwet wordt geregeld. Bespreek uw behoefte aan zorg daarom eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige.
Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u meestal bij uw gemeente of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:

Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicapten parkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas.
Aanpassingen aan de woning: als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft.
Sociaal leven: ondersteuning bij sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Hulp bij opvoeding. Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de WLZ.
Meer weten?
Kijk op www.regelhulp.nl voor meer informatie over langdurige zorg. Doe de Wlz-check van het CIZ voor een inschatting of uw zorgvraag onder de Wet langdurige zorg valt.

Kijk op www.kiesbeter.nl als u een zorgaanbieder voor langdurige zorg zoekt. Indien u 24 uur per dag zorg dichtbij of toezicht nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de ‘Wet langdurige zorg’.
U kunt dan verhuizen naar een zorginstelling. U kunt onder bepaalde voorwaarden ook thuis blijven wonen en zorg aan huis ontvangen.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de Wlz. Heeft u dat recht, dan kent het CIZ een zogenaamd zorgprofiel (zp) toe (voorheen zorgzwaartepakket). Kiest u ervoor om thuis te blijven, dan kunt u eventueel zorg krijgen via een persoonsgebonden budget (pgb), een volledig pakket thuis (vpt) of een combinatie daarvan, het modulaire pakket (mpt).

Persoonsgebonden budget

Heeft u hulp of voorzieningen nodig om zelfstandig te kunnen wonen en leven, dan is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat die hulpvoorzieningen er komen. Dat is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo).

Veel van die hulp wordt georganiseerd in de vorm van ‘algemene voorzieningen’. Dat zijn voorzieningen waar iedereen die ze nodig heeft gebruik van kan maken. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

Maaltijdvoorzieningen.
Activiteiten in de buurt.
Schoonmaakdiensten.
Hulp van vrijwilligers.

Maatwerkvoorzieningen

Daarnaast zijn er maatwerkvoorzieningen. Dat is hulp op individuele basis. Denk aan:
Huishoudelijke zorg.
Begeleiding.
Dagbesteding.
Beschermd wonen.
Rolstoelen.
Scootmobielen.
Vervoersvoorzieningen.
Woningaanpassingen.
De gemeente moet voor deze maatwerkvoorzieningen een verleningsbeschikking afgeven. De gemeente heeft hiervoor vaak een speciaal ‘Wmo-loket’ ingericht waar u een aanvraag kunt indienen. Ook de sociale wijkteams van de gemeente kunnen vaak een indicatie afgeven voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorzieningen

Voor alle maatwerkvoorzieningen kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget. U moet dan wel aangeven waarom hulp in natura, door een zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente, in uw geval niet voldoet. Ook moet u aantonen dat u of uw wettelijke vertegenwoordiger over voldoende vaardigheden beschikt om een persoonsgebonden budget te beheren. De gemeente kan van u vragen om een plan te maken voor de besteding van het budget. De gemeente kent het persoonsgebonden budget pas toe als ze het eens is met uw plan.

Trekkingsrecht

U krijgt het budget niet zelf in handen. De gemeente stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U sluit vervolgens zelf contracten af met de hulpverleners of leveranciers die u wilt inschakelen. De gemeente moet die contracten eerst goedkeuren voordat de SVB tot betaling overgaat. De gemeente kan de kwaliteit van de hulp, voorzieningen of aanpassingen die u inkoopt controleren.

Eigen bijdrage

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. U krijgt facturen van het CAK voor deze eigen bijdrage. Ook als u gebruik maakt van een persoonsgebonden budget.