Financiering van de zorg

Hoe gaat de financiering van de zorg in zijn werk?

Heeft u vragen over hoe de finananciering van uw zorg, of dat van uw naaste in zijn werk gaat? Op deze pagina vindt u meer informatie over regelingen en de financiering van thuiszorg.

Wet langdurige zorg

Wanneer we spreken van de Wlz, ofwel de Wet langdurige zorg, spreken we van zorg die wordt geleverd tijdens een verblijf in een instelling, zoals verblijf binnen een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm binnen de gehandicaptenzorg.
Closeup of a caring volunteer working in a retirement home holdi
Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Wij nemen alleen cliënten aan op basis van een PGB.
Hoe kan ik deze zorg aanvragen?
Voor deze zorg komt u enkel in aanmerking wanneer u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur daagse zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht, en wanneer u beschikt over het benodigde indicatiebesluit, waarin staat van welke zorg u voorzien dient te worden.
Eigen bijdrage
Iedereen die in Nederland woont en/of werkt, en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz, betaalt hiervoor premie, vanuit waar de zorg wordt betaald. Naast deze premie betaalt u, bijna altijd, eveneens een eigen bijdrage, die wordt geregeld via het CAK, ofwel het Centraal Administratie Kantoor. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op www.hetcak.nl. Of bel 0800 – 0087.
Subsidieregelingen
Wat de subsidieregeling betreft, indiceert het CIZ ook voor twee subsidieregelingen onder de Wlz. Dit betreft de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandelingen de subsidieregeling ADL-assistentie.
Andere zorgwetten
Het kan zijn dat de door u gewenste zorg niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)-, de Zorgverzekeringswet (Zvw)-, of de Jeugdwet wordt geregeld. Bespreek uw behoeften en de door u gewenste zorg daarom eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u in veel gevallen bij uw gemeente of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:

- Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer, bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas;
- Aanpassingen aan en/of rondom de woning, bijvoorbeeld als u een traplift of verhoogd toilet nodig heeft;

- Sociaal leven, bijvoorbeeld voor ondersteuning bij sociale contacten en/of vrijetijdsbesteding;
- Hulp bij opvoeding;
- Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de WLZ.
Meer weten?
Kijk op www.regelhulp.nl voor meer informatie met betrekking tot de langdurige zorg. Doe de Wlz-check van het CIZ voor een inschatting van uw zorgvraag binnen de Wet langdurige zorg.

Wenst u meer informatie te verkrijgen met betrekking tot een zorgaanbieder voor langdurige zorg? Ga dan naar www.kiesbeter.nl en ontdek of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

Kijk op www.kiesbeter.nl als u een zorgaanbieder voor langdurige zorg zoekt. Indien u 24 uur per dag zorg dichtbij of toezicht nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor zorg vanuit de ‘Wet langdurige zorg’.

Persoonsgebonden budget

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat u van de nodige hulp en/of voorzieningen wordt voorzien om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en/of leven. Veel van deze vormen van hulp worden georganiseerd in de vorm van algemene voorzieningen, bijvoorbeeld:
Maaltijdvoorzieningen;
Activiteiten in de buurt;
Schoonmaakdiensten;
Hulp van vrijwilligers;

Maatwerkvoorzieningen

Tevens zijn er maatwerkvoorzieningen, zoals:
Huishoudelijke zorg;
Specifieke begeleiding;
Dagbestedingen;
Bescherming;
Rolstoelen;
Scootmobielen;
Andere vervoersvoorzieningen;
Woningaanpassingen.
Voor bovenstaande maatwerkvoorzieningen dient de gemeente een verleningsbeschikking af te geven. Hiervoor heeft de gemeente vaak een speciaal WMO-loket ingericht waar u een aanvraag in kunt dienen. Ook zijn er, binnen de sociale wijkteams, mogelijkheden om een indicatie aan te vragen voor een maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorzieningen

Voor bovenstaande maatwerkvoorzieningen dient de gemeente een verleningsbeschikking af te geven. Hiervoor heeft de gemeente vaak een speciaal WMO-loket ingericht waar u een aanvraag in kunt dienen. Ook zijn er, binnen de sociale wijkteams, mogelijkheden om een indicatie aan te vragen voor een maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Trekkingsrecht

Het budget krijgt u niet zelf in handen. De gemeente stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank, waarna u zelf contracten met de hulpverleners en/of leveranciers afsluit, die u wenst in te schakelen. De gemeente dient deze contracten vervolgens eerst goed te keuren, voordat de SVB tot betaling overgaat, zodat de gemeente de kwaliteit van de hulp, voorzieningen en/of aanpassingen die u inkoopt, kan controleren.

Eigen bijdrage

De gemeente kan te allen tijde een eigen bijdrage vragen voor maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. U krijgt voor deze eigen bijdrage facturen van het CAK, ook als u gebruik maakt van een persoonsgebonden budget.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de financiering van onze diensten? schroom niet om informatie bij ons op te vragen.