Uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria

Thuiszorg Emanuel kiest er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

 • met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren;
 • die de hulp van Thuiszorg Emanuel niet accepteren;
 • die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
 • met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • met wegloopgedrag;
 • die suïcidaal gedrag vertonen;
 • met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn in de woning wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
 • met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
 • met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
 • met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
 • met zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doof en blind zijn;
 • met psychoses;
 • met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 • die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang);
 • met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

De uitsluitingscriteria worden door Thuiszorg Emanuel vermeld op hun website. Cliënten aan wie op grond van deze uitsluitingscriteria geen zorg geleverd kan worden, worden hierover geïnformeerd. In gezamenlijkheid wordt een alternatief gezocht (zie P 40.2 Primair proces).